چشم انداز و رسالت

چشم انداز و رسالت

  • 2020-07-05

برای تبدیل شدن به یک نهاد برجسته و پیشرو در آموزش عالی در افغانستان و مناطق اطراف که با کیفیت و استانداردهای برجسته تعریف شده است. آموزش ، آموزش و ارائه خدمات حرفه ای به دانش آموزان در هنگام جستجوی دانش و ترسیم مسیرهای موفقیت خود. حمایت از ارزشهای اصلی این موسسه به عنوان الگویی برای برنامه های درسی و دانشگاهی کلاس جهانی خود. ارزش های اصلی این موسسه عبارتند از:

Owl Cauosel JS Meanmenu Js