0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

کمیتۀ انکشاف نصاب تحصیلی

کمیتۀ به‌بود و انکشاف نصاب مؤسسه به هدف انسجام فعالیت‌های کمیته‌های فرعی نصاب در بازنگری، تعدیل و اصلاح نصاب‌های تحصیلی پوهنحی‌ها شکل گرفته است. این کمیته در سطح مؤسسه یک‌بار در هر سمستر جلسه برگزار نموده و در صورت نیاز جلسات ماهوار نیز راه اندازی می‌نمایند. اعضای کمیتۀ به‌بود و انکشاف نصاب تحصیلی به شرح زیر می باشد: ۱ -رییس مؤسسه به‌حیث رییس کمیته. ۲ -معاون عملی به‌حیث عضو که در صورت غیابت رییس، جلسۀ کمیته را رهبری می‌نماید. ۳ -رؤسای پوهنحی‌ها به‌حیث اعضا. ۴ -آمرین دیپارتمنت‌ها به‌حیث اعضا. ۵ -مدیران تدریسی به‌حیث اعضا.

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions