درباره ما

درباره ما

  • 2020-07-05

موسسه آموزش عالی رشاد تنها مؤسسه خصوصی در استان فاریاب ، افغانستان است. این موسسه از سال 2012 به طور رسمی و فعالانه فعالیت می کند و مؤسسات رشاد نقش عمده ای در زندگی فکری استان فاریاب دارند. مؤسسات رشاد از سال 2009 گروهی از مؤسسات آموزشی و آموزش عالی را با بودجه عبدالرشید رشاد تشکیل دادند که شامل موارد زیر است

Owl Cauosel JS Meanmenu Js