0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

اقتصاد

معرفی پوهنحی اقتصاد پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد در سال 1391 هجری شمسی تاسیس گردیده دارای دیپارتمنت های اداره و تجارت و مدیریت محاسبه میباشد.این موسسه تحصیلی از بدو تاسیس الی سال تحصیلی 1398 هجری شمسی به تعداد 63 تن را به حیث افراد مسلکی و متخصص تقدیم جامعه نموده و تعداد زیاد فارغین همین اکنون در سکتور های مختلف دولتی و خصوصی مصروف کار میباشند. مجموع مونث مذکر دیپارتمنت سال پوهنحی شماره


دیدگاه

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد با تعهد پشت کار تلاش و با تدبیر برنامه های علمی تحقیقی و با تربیت کادر های ورزیده در سکتور های اقتصادی و با تقدیم نسل ممتخصص میخواهد به عنوان یکی از معتبرترین پوهنحی در سطح پوهنحی های کشور شاخته شده باعث رشد توسعه اقتصاد در جامعه گردد.


ماموریت

پوهنحی اقتصاد موسسه تخحصیلات عالی خصوصی رشاد منحیث یک نهاد علمی در حال رشد فرصت تحصیل را در سطح لسانس به اقشار مختلف از طریق تدویر برنامه های علمی و تحقیقی مهیا نموده تربیه کادر های ورزیده و متخصص را در جامعه رسالت خویش میداند.


روش های آموزش و تدریس

پوهنحی اقتصاد زیادتر به شیوه آموزش شاگرد محوری توجه دارد با آنکه استادان با چپتر ها و لکچر های شاگردان را کمک مینماید وظیفه خانگی هم برای شاگردان میدهند و ضمنا سیمینار ها و کنفران سها پروژه های تحقیق سطح دانش شان را بلند میبرند پس ترتیب یک پلان درسی معین و نهای شده خاصتا در صورت که محصلین در آغاز هر سمستر و یا هم در شروع هر سال تحصیلی نظریات خویش را در رابطه در مسایل که در مرحله موجوده در نظر گرفته شده نیز پیشنهاد نمایند در اینصورت این مسله نیازمند تصامیم میباشد که در آینده با درنظر داشت ظرفیت های آموزشی و تدریس در پوهنتون های مختلف به خصوص در پوهنحی های اقتصاد افغانستان اتخاذ میگردد.


شیوه های ارزیابی محصلان

شیوه های ارزیابی محصلان در پوهنحی اقتصادی با توجه با معیار های علمی و شامل موارد زیر میباشد. • طرح سوال از محصلین توسط استاد جهت یادآوری مباحث گذشته و در نظر گرفتن نمره برای محصل • انجام کارخانگی در رابطه با مضمون و مفردات درسی و ارزیابی آن توسط استاد (10/) • ارایه سیمینار توسط محصلان در رابطه با مضمون و مفردات درسی آن و ارزیابی آن توسط استاد (10) • نظارت بر وضعیت حاضری غیر حاضری محصلین • اخذ امتحان وسط سمستر (20) • اخذ امتحان نهایی


امکانات و تسهیلات

• موجودیت کتاب خانه مجهز • کتاب خانه الکترونیکی با معیارات تکنالوژی نوین • کمپیوترلب با استندرد های عصری • داشتن صنوف درسی استندردی با معیارات وزارت تحصیلات عالی • بر گذاری کنفرانس های علمی و فرهنگی با بزرگان علم و نخبگان • موجودیت انترنیت رایگان • داشتن اساتید متجرب به سویه لسانس و ماستر • موجودیت مرکز تحقیقات علمی مدرن


تطبیق قانون

ازآن جایی که تطبیق قانون در هر سازمانی و یا نهادی به منظور تحقق نظم و عدالت صورت میگیرد لذا دیپارتمنت اداره و تجارت پوهنحی اقتصاد جهت تامین هر په بهتر نظم و عدالت انصاف در عرصه تطبیق قوانین نافذه کشور در چوکات این موسسه کمیته را در راس آن معاونیت علمی و تدریسی میباشد با حضورداشت معاونین امور محصلان و امر اداری موسسه روسای پوهنحی ها مسول اداری و منابع بشری و مسسول کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات خصوص رشاد داغیر نموده و در زمینه تطبیق قوانین و عدم تطبیق قوانین آسیب عای تطبیق قوانین راه های تطبیق قوانین و نکات از این دسته تحقیقات همهع جانبه را انجام داده و بر طبق عدالت و انصاف اقدامنات لازم را در زمینه بکار میگیرد.


توزیع مضمون

توزیع مضامین درسی برای استادان به عنوان یک اصول اساسی تلقی گردیده و تطبیق آن به صورت عادلانه و منصفانه براغی ریس و معاون پوهنحی و نیز آمرین دیپارتمنت های مربوطه الازامی است. توزیع مضامین برای استادان دایمی با توجه به اصول های ذیل صورت میگیرد. • رشته تخصصی استادان موجودیت کریدت مرتبط به مضمون در ترانسکریپت نمرات استادان با رشته های تحصیلی استاد. • قابلیت در تدریس مضمون • تنوع مضمون الی 3 مضمون


تجدید نظر پارچه های امتحانات

تجدید نظر پارچه ها حقی از حقوق محصلان است و روند تجدید نظر پارچه ها در پوهنحی اقتصاد به منظور تامین هر چه بهتر عدالت و انصاف صورت میگیرد تجدید نظر پارچه های محصلان در روشنایی لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی عملی میگردد در جریان تجدید نظر متن پارچه به صورت عادلانه مورد باز خوانی قرار گرفته و حتا اگر کمکی هم صورت گرفته باشد دو باره اخذ گردد استادی که در مشاهده پارچه و محصل در هنگام نمره دهی نگاهی سطحی کرده باشد و بعداز تجدید نظر محصل بتواند از پارچه خود نمره بهتر در یافت کند توسط پوهنحی مورد توصیه کتبی قرار گرفته و اگر این مثله در سمستر بعدی نیز توسط همان استاد تکرار شود استاد مربوطه اخطاریه نیز دریافت نمود و در صورت تکرار (بعداز اخطاریه ) مساله در شورای علمی پوهنحی جهت فیصله نهایی در قبال استاد مطرح می گردد.

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions