0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

شرعیات

پوهنحی شرعیات مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی رشاد، در شماره 67 سال 1391 به وزارت تحصیلات عالی ثبت و راجستر گردیده است که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان امور دینی، متخصصین علم فقه و قوانین موضوعی و تقدیم کارشناسان و کادر های متخصص در بخش نهاد های عدلی و قضایی به جامعه در مقطع لیسانس در دو بخش فقه و قانون و تعلیمات اسلامی می باشد.


وجایب و مکلفیت های محصلین

ما با هم کار خواهیم کرد تا دانش، مهارت ها و سلوک لازم در رابطه به مضمون را ارتقا دهیم. محصلین باید در مشارکت نزدیک با هم کار کرده، به نظریات و خصوصیات فردی یکدیگر احترام قایل شده و به یکدیگر فرصت مساوی بدهند. اخلاق و اصول رفتاری را که لازمه محیط علمی است مراعات نموده و از انجام اعمالی که منجر به اخلال پروسه تدریس گردد؛ اجتناب نمایند. با پایندی به وقت و با خلاقیت سالم فعال خویش را در پروسه آموزش ایفا نماید.


روش های تطبیق و ار زیابی

پوهنحی شرعیات زیاد تر به شیوۀ آموزش محصل محوری تمرکز دارد؛ با آن که اساتید با مواد اصلی و مواد ممد و کمکی درسی محصلین را همکاری می نمایند، و در ضمن تعقیب کارخانگی، سمینارها، کنفرانس ها و پروژه های تحقیقی با در نظر داشت سطح دانش محصلین جهت بلند بردن سطح دانش شان تطبیق می نمایند. اساتید قبل از شروع دروس هر سمستر با ترتیب پلان درسی معین و نهائی شده با در نظر داشت نظریات محصلین ترتیب و برای محصلین توضیح و بیان میگردد که تدریس به روش های متفاوت ذیل با در نظر داشت نوعیت مضمون پیش بینی شده است: • ارائه لکچر و شرح درس جدید و مباحث نظری؛ • بحث و گفتگو و به مناقشه علمی گذاشتن موضوعات درس بین محصلین؛ • ارائه سوالات درون صنفی جهت مباحثه دوطرفه بین استاد و محصلین؛ • تدریس متقابل و تدریس توسط خود محصل • محاکم تمثیلی و ارایه خدمات حقوقی تحت نظر اساتید و وکلای مدافع. • کارهای گروهی و ارائه آن. • تحقیقات حقوقی گروهی • ارائه سمینار توسط محصلین در بعضی از ساعات درسی • استفاده از مهارت های کلینیکی حقوقی.


شیوه های ارزیابی محصلین

پالیسی حاضری • حضور منظم محصل در تمام جلسات درسی نظری و عملی حتمی است. • محصلین با عذر معقول صرف تا ۲۵ ٪ غیر حاضری نموده می توانند. • بیشتر از ۲۵ ٪ غیر حاضری باعث محرومی از امتحان نهایی مضمون می گردد. قواعد کارخانگی • کار های خانگی محصلین از ۱۰ نمره محاسبه می گردد. • نمره کارخانگی محصل در جمع نمرات نهایی آن محاسبه می گردد. • سرقت ادبی و کاپی نمودن کارهای علمی-تحقیقی دیگران موجب محرومیت از نمره کارخانگی می شود. • در صورت عدم تکمیل کارخانگی به دلایل معقول، محصل قبل از ختم معیاد معین، استاد را به جریان می گذارد. پالیسی تاخیر کاری • امتحانات صنفی، کارهای خانگی و سایر مکلفیت های صنفی محصلین، در صورت تاخیر چانس دوم ندارد. • محصلین می توانند قبلاً در زمینه مشکل پیش آمده استاد مضمون را مطلع نموده تائیدی وی را حاصل نمایند. پالیسی نمره دهی نحوه ارزیابی و صورت تقسیم نمرات مطابق به ماده 19 لایحه کریدیت قرار ذیل صورت می گیرد: • ارزیابی و فعالیت صنفی )ارزیابی هفته وار، کار خانگی، اشتراک در فعالیت های گروهی) • کار های عملی )لابراتوار، بازدید از ساحه، فعالیت های کلینیکی و تحقیقی( به صلاحیت استاد مضمون. • امتحان وسط سمستر (20 %) • امتحان نهایی سمستر حد اکثر (60 %) مجموعاً نمرات (100 %)


پالیسی عدم صداقت اکادمیک

• عدم صداقت اکادمیک شامل نقل، جعل معلومات، استناد نادرست، سرقت علمی و اجرای فعالیت های دیگری می گردد که از جانب محصلین در حین تحصیل انجام شود. ارتکاب چنین اعمالی از جانب محصل به هیچ وجه قابل قبول نبوده مطابق قواعد تحصیلات عالی با محصل مظنون برخورد می شود. • استاد مضمون مسئولیت ابتدایی برای تشخیص و برخورد با عدم صداقت اکادمیک را دارد. استاد در صورت تشخیص عدم صداقت علمی محصل، بعد از بررسی موضوع و استماع دفاعیات محصل در زمینه معرفی آن به مرجع مربوط تصمیم اتخاذ می نماید. • تصمیم استاد در زمینه برخورد با پدیده عدم صداقت علمی، فعالیت های درسی سایر محصلین را تحت الشعاع قرار نمی دهد. استاد مضمون شواهد واقعه را با مدارک به مسئولین پوهنحی اطلاع می دهد. • اداره پوهنحی در زمینه مطابق قانون اجراآت نموده و تمام اسناد و مدارک مرتبط را نگهداری می کند.


اطلاعات در مورد تسیلات و امکانات

 موجودیت کتاب خانه مجهز  کتاب خانه الکترونیکی با معیارات تکنالوژی نوین  کمپیوتر لب با استندرد های عصری  داشتن صنوف درسی استندرد با معیارات وزارت تحصیلات عالی  برگذاری کنفرانس های علمی و فرهنگی با بزرگان علم و نخبگان  موجودیت انترنت رایگان  داشتن اساتید متجرب به سویه لیسانس و ماستر


نتایج متوقعه پوهنحی شرعیات

• کسب دانش شرعی، فقهی و حقوقی، فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسلامی و قوانین مکتوبه کشور. • کسب مهارتهای عملی مسلک قضاء، څارنوالی، وکالت دفاع، مشاوریت حقوقی و شرعی و کسب مهارتهای مورد ضرورت در وزارت عدلیه. • کسب دانش و مهارت به منظور فراهم آوری زمینه پاسخ به نیاز های فقهی مردم و دولت و مشارکت در تعمیم حاکمیت قانون و حکومت داری خوب. • کسب مهارتهای مرتبط به حاکمیت در دوسیه های مختلف جزائی، مدنی، فامیلی و تجارتی. • کسب مهارت در تهیه و تسوید قوانین جدید و اسناد دیگر تقنینی، تشخیص درست، تعدیل و حذف در برخی مواد اسناد تقنینی طبق معتقدات اسلامی. • کسب اخلاق، سیرت وسلوک عالی مبتنی بر عقیده اسلامی، عدالت، حقوق وارزشهای اسلامی وانسانی برای احراز کرسی های مربوط به سیستم عدلی و قضائی.


اهداف آموزشی

پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد، با تشخیص نیازها و دریافت نیازمندی های جامعه با در نظر گرفتن معیارهای آموزشی ملی و بین المللی در دو دیپارتمنت با تسریع و تسهیل زمینه تحصیل به اهداف عالی آموزشی ترکیز داشته که نکات عمده آن حسب ذیل است: • تر بیه کادر های متخصص و مسلکی در دستگاه عدلی – قضایی؛ • تربیه کادر های متخصص و مسلکی جهت پیشبرد دوسیه های مختلف جزائی، مدنی، فامیلی و تجارتی؛ • فراهم آوری زمینه پاسخ به نیاز های فقهی، تعلیمی و تربیوی مردم و دولت و اظهار نظر علمی و فقهی در زمینه های مورد تقاضای جامعه و دولت؛ • آموزش محصلین در مورد حاکمیت قانون و حکومت داری خوب؛ • خود شناسی و خداشناسی توام با جهان بینی اسلامی؛ • آموزش فنون مصاحبه با موکل و تحلیل قضایا و کسب توانایی در نحوه اصدار احکام و فتاوا. • ترویج اعتدالگرایی و تعامل سازنده اجتماعی، میباشد.


اهداف کلی ریاست پوهنحی شرعیات

پوهنحی شرعیات موسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد یک واحد فعال تحصیلی در چهارچوب موسسات تحصیلات عالی خصوصی در کنار دیگر پوهنتون ها و موسسات خصوصی میباشد که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان و کادرهای متخصص در بخش افتاء، تدریس، دعوت، مشاوره، قضاء، حارنوالی، حکمیت و آشنایی با علوم و معارف اسلامی در قالب نصاب درسی معیاری و تأیید شده از جانب وزارت تحصیلات عالی توسط کادرهای مسلکی، مجرب و متخصص، میباشد.


دیدگاه

پوهنحی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد متعهد برتربیت کادر های مسلکی با استفاده از منابع بشری وامکانات لازم درحوزه فقه وقانون و تعلیمات اسلامی بخاطر رفع نیازمندی های محیطی در زمینه عقاید وقوانین اسلامی می باشد تایکی ازمعتبرترین پوهنحی درسطح پوهنحی های کشور شناخته شده باعث رشد وبالند گی جامعه گردد.


ماموریت

پوهنحی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد بادیپارتمنت فقه وقانون و تعلیمات اسلامی با کادر های مسلکی در زمینه رشد و ترویج افکار عقاید وقوانین اسلامی برای محصلان جهت تربیت آنها بخاطر رفع نیازمندی های جامعه می باشد که بتوانند یک جامعه مزین باخلاق ومعارف اسلامی وانسانی ایجاد نماید.

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions