0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

کمیته آموزش الکترونیکی

کمیتۀ آموزش الکترونیک بشر در عصر امروز با پدید آمدن تکنالوژی معلوماتی و وارد شدن تکنالوژی در عرصه اطلاعات تمام بخش‌های زندگی نوین تحولات چشم‌یگری را متقبل شده است. مراکز آموزشی و مؤسسه‌ها با پدیدۀ جدید تکنالوژی معلوماتی و آموزشی راه رشد و سیر ارتقایی خویش‌را به پیش گرفته‌اند. این پدیدۀ آموزش را از حالت سنتی آن خارج ساخته و به آن رنگ‌وبوی خاصی بخشیده است. با اختراع کمپیوتر و به دنبال آن شبکه‌های انترنتی و وب سایت‌های جهانی در دهۀ اخیر قرن بیستم شیوۀ متفاوتی از آموزش و زمینه‌های آموزشی در اختیار محصلان و دانش‌جویان علم قرار گرفته است. این نوع آموزش مجموعه‌ای از استفاده تکنالوژی، ارتباطات، مفاهیم علمی- مسلکی وآکادمیک بر اساس معیارها و استندردهای پذیرفته شده است که بر اساس نیاز ها، اهداف و واقعیت‌های موجود جوامع بشری شکل گرفته است. یادگیری به کمک تکنالوژی معاصر در مدت زمان کوتاهی که از پیدایش آن می‌گذرد تغییرات چشم‌گیری در سطوح آموزشی و شیوه‌های آموزشی وارد نموده است. مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد، نیز هم‌گام با پدیده‌های معاصر در امر ترویج فرهنگ آموزش الکترونیک، کمیتۀ آموزش الکترونیک را در سطح مؤسسه پایه گذاری کرده است.

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions