0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

کمیته تضمین کیفیت

کمیتۀ ارتقای کیفیت که در رأس آن معاون علمی قرار دارد، مسؤول نظارت بر کارکردهای کمیته در سطح مؤسسه می‌باشد. برای پیشبرد بهتر امور این کمیته یکی از اساتید به‌حیث آمر کمیته جهت اجرای به موقع طرزالعمل‌های ارزیابی از کیفیت تدریس و چارچوب ارتقای کیفیت، گماشته شده است. آمر کمیته مسؤول نظارت بر کارکردهای کمیته‌های فرعی در سطوح پوهنحی‌ها بوده و از اجراآت شان به معاونت علمی گزارش می‌دهد. کمیتۀ عمومی ارتقای کیفیت در هم‌یاری نزدیک با کمیته‌های فرعی از طریق راه اندازی ارزیابی خودی در سطح استادان، و در کُل مؤسسه و تشخیص نقطه‌ضعف‌ها و گزارش به معاونت علمی، به رفع نواقص پرداخته، نه تنها اینکه استادان در جهت رفع کمبودات خویش مبادرت ورزیده بلکه کمبودات سایر بخش‌ها نیز مرفوع گردیده و مؤسسه با کاربرد چنین راه‌کارهای مستمر، نه تنها از نظر علمی و اداری خود را با معیارها و موازین قبول شده وزارت تحصیلات عالی هماهنگ می‌سازد، بلکه در جهت برابرسازی با معیارهای تضمین کیفیت مراکز و پوهنتتون‌های جهانی نیز مطابقت می‌بخشد. علاوه بر ایجاد کمیتۀ عمومی ارتقای کیفیت در سطح مؤسسه، کمیته‌های فرعی دیگری در سطح پوهنحی‌ها را نیز تشکیل داده‌اند و طبق برنامۀ طراحی شده و طرزالعمل ویژۀ کمیته عمومی ارتقای کیفیت به کار خویش تداوم می‌بخشند. کمیته‌های ارتقای کیفیت متشکل از اعضای ذیل می‌باشند؛

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions