0093799009679 | info@reshad.edu.af
courses

کمیتۀ تحقیقات علمی،

مؤسسه با تطبیق پالیسی تحقیقات وزارت تحصیلات عالی در تلاش آن‌ست که پیشتاز ترویج فرهنگ تحقیق باشد. از آن‌جایی که آموزش و تربیت از مهم‌ترین بخش‌های یک جامعه به‌شمار رفته، منجر به غنامندی، ترقی و پیشرفت بخش‌های دیگر آن می‌گردد و مردم را به سوی مؤفقیت و سعادت سوق می‌دهد، لذا مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رشاد مصمم است که در کنار سایرکانون‌های آموزشی، مرکز ترویج آموزش، پژوهش و دیگر فعالیت‌های علمی و تحقیقی باشد.

© 2021 کلیه حقوق محفوظ است .   دیزاین توسط رشاد گروپ
Privacy Policy , Terms & Conditions